,

Ny planlov – større hensyn til produktionsvirksomheder

En ændring af planloven giver bedre muligheder for at sikre, at virksomheders drift ikke besværliggøres af, at byen nærmer sig virksomheden. Et vigtigt element for industrivirksomheder er, at kommunen i planlægningen nu kan udlægge konsekvensområder omkring erhvervsområder. Områder, hvor der ikke må etableres følsom anvendelse.

Det er princippet, at det er dem, der nærmer sig, der skal betale. Der er således tilføjet regler om, at ved udlægning af nye byområder omkring en virksomhed skal det i selve planlægningen sikres at grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening kan overholdes via f.eks. etablering af afskærmningsforanstaltninger. Disse regler eksisterer allerede i dag for støj.

Det er vigtigt, at I som virksomhed holder øje med nye lokalplaner eller ændringer til kommuneplaner i området omkring jeres virksomhed, så I kan påpege ovenstående, hvis det ikke er tilstrækkeligt indarbejdet. Det er svært at ændre planer, når de først er vedtaget.

Ligeledes er det i forbindelse med kommunernes revidering af kommuneplanerne (Se også tidligere blogindlæg om nye kommuneplaner i høring.) et godt tidspunkt at påpege et eventuelt behov for etablering af konsekvenszoner omkring virksomheden.

Ændringen af planloven er vedtaget den 8/6 2017.

Nye stoffer er blevet omfattet af krav om godkendelse i REACH-forordningen

Bl.a. 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret, også kendt under navne som Triton, Octyl Phenol Ethoxylate

En række nye stoffer er blevet optaget på autorisationslisten (bilag XIV) i REACH-forordningen. Anvendelsen af disse stoffer er fra den såkaldte solnedgangsdato forbudt med mindre I forinden får godkendelse til anvendelse fra kommissionen. Ansøgningsfrister og solnedgangsdato varierer fra stof til stof.

De nye stoffer, som er blevet optaget på autorisationslisten er:

  • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret
  • 4-nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret
  • 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige
  • 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere
  • 1,2-benzendicarboxylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær
  • Diverse phtalater

Stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret anvendes bl.a. i medicinalindustrien. Ansøgningsfrist herfor er 1/7 2019. Solnedgangsdato 4/1 2021.

For følgende stoffer er afgørelse om optagelse på bilag XIV udsat:

  • N,N-dimethylacetamid (DMAC)
  • N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
  • Borsyre, dinatriumtetraborat (vandfrit), dibortrioxid og tetraborondinatriumheptaoxid (hydrat).

Link til REACH forordning seneste konsoliderede udgave

Link til gennemførelsesforordningen for ovenstående ændring

Revurdering af miljøgodkendelser som følge af BREF CWW

Virksomheder på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. 4 (kemisk industri) og 6.11 (uafhængigt drevet rensningsanlæg) er omfattet af EU kommissionens vedtagelse af BAT-konklusionerne for BREF CWW.

Alle BAT-konklusioner skal være opfyldt inden 4 år, og som et led i denne proces skal alle omfattede virksomheder have revurderet deres miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen planlægger, at alle revurderingsprocesser skal være startet op i 3. kvartal 2017. Flere revurderingsprocesser er allerede påbegyndt.

Indledende Screening

Da BAT-konklusionerne skal være implementeret og opfyldt om 3 år, er det en god idé, allerede nu, at screene, hvilke konsekvenser BAT-konklusionerne har for jeres virksomhed. Her kan en indledende gennemgang af BAT-tjeklisten være en hurtig og effektiv metode til at skabe et overblik over, hvad der skal til for at nå i mål. BAT checklisten findes her.

Krav om Miljøledelsessystem

Et af kravene i CWW er, at virksomheden skal have et miljøledelsessystem. Det er dog ikke et krav, at det skal være et certificeret miljøledelsessystem, og det er derfor typisk muligt at opfylde de forskellige miljøledelseskrav via eksisterende systemer. Dette vil ovennævnte screening kunne afdække.

Revurdering light

Hvis jeres miljøgodkendelse er forholdsvis ny, eller den fornyligt er blevet revurderet, kan revurderingsprocessen gennemføres uden, at alle elementer i godkendelsen skal behandles. I disse tilfælde vil arbejdet være koncentreret omkring dokumentation for overholdelse af BAT-konklusionerne via BAT-checklisten.

Hvis I har en tilladelse for tilslutning af spildevand til et kommunalt rensningsanlæg, skal kommunen inddrages i revurderingsprocessen.

,

Forslag til nye kommuneplaner 2017 i høring – kan få betydning for jeres virksomheds fremtidige drift og udviklingsmuligheder

Har jeres virksomheds kommune sendt forslag til ny revideret kommuneplan i høring? Så er det vigtigt at gennemgå materialet for at se, om der er sket ændringer, der kan få konsekvenser for jeres virksomheds drift.

Mange kommuner er i gang med at revidere kommuneplanenerne. De sendes i høring i 2017. Nogle kommuner har allerede startet høringsperioden.

Kommuneplanerne udstikker de planmæssige rammer, som bl.a. dikterer hvor højt I må bygge, og hvilke krav der kan stilles til jeres støj- og lugtemission. Derfor kan ændringer få konsekvenser både for jeres drift og for jeres fremtidige udviklingsmuligheder.

I kan derfor med fordel tjekke, om der er ændret i rammerne for det område, hvor jeres virksomhed ligger, samt tilstødende områder. Er der for eksempel udlagt nye boligområder eller rekreative områder i nærheden af jer? I så fald kan I blive mødt af skærpede krav til støj- og lugtemission.

Det er nu, under høringsperioden, I har mulighed for at påvirke eller komme med indsigelser ti kommuneplanen. Når først høringsperioden er slut, og kommuneplanen er endelig vedtaget, er det svært at ændre i de planmæssige rammer.